پروکسی سرور یک سرور واسط است که تمامی درخواست ها را به مقاصد مختلف هدایت می کند. سرورهای مقصد درخواست کننده ها را به صورت مستقیم نمی بینند.

پس از دریافت یک درخواست، سرور پروکسی یک پورت به آن اختصاص می دهد و سپس درخواست را به مقصد ارسال می کند. پس از دریافت پاسخ، جواب درخواست از طریق همان اتصال قبلی به درخواست کننده ارسال می شود.